Algemene Voorwaarden Rijschool Maas

Hier vind u de algemene voorwaarden van Rijschool Maas!

Artikel 1 - Verplichtingen Rijschool

Rijschool Maas is verplicht er zorg voor te dragen:

1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);

2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;

4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door Rijschool Maas – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en
onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee
weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten
van het onderzoek aan Rijschool Maas heeft voldaan;

5. dat de leerling, die via Rijschool Maas het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;

6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor hetgeven van rijles;

7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt tegen aansprakelijkheidvan Rijschool Maas jegens de leerling;

8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten datdeze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op deaanvraag en het doen van een onderzoek;

9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan wordenafgegeven;

10.de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan Rijschool Maas hiervan melding moet maken.

Artikel 2 - Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de door Rijschool Maasvia de e-mail schriftelijk vastgelegde afgesproken datum,tijd en plaats voor de rijles (door Rijschool Maas wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij nietverschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de, via de e-mail,afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzegging dient persoonlijk of telefonisch te worden gedaan. Dus niet per sms, whatsapp, email, etc… Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggenvanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van deleerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielidin de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als deleerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;

3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4. het met Rijschool Maas overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en hetaantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;

5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en NaderOnderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document)te overleggen;

6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op debevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordtaangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbro- ken of afgebroken,kan Rijschool Maas hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;

7. zich ervan te overtuigen dat hij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig isvoor het afleggen van het examen. De verkeers- school kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerlinggeen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;

8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerlingnalaat dit te vermelden, kan Rijschool Maas niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 - Betaling

1. Rijschool Maas is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen.De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbondenaan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant wordenvoldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessendienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Rijschool Maas is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indiensprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging vanexamengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welkebevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstandc.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetre- den een factuur. Rijschool Maas is gerechtigd het bedrag van deachterstand te verhogen met administratiekosten.

5. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan Rijschool Maas deleerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nogopenstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte vande maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.

6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door Rijschool Maasuitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. totbetaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Rijschool Maas de vordering terincasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is Rijschool Maas gerechtigd het verschuldigd bedrag metincassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Rijschool Maas in rekening worden gebracht door incassobureaus, advocaten,procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Rijschool Maas zich bedient voor de invordering van hetverschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigdebedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat Rijschool Maas minder schade lijdt.

8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Rijschool Maas gerechtigd tot opzeggingvan de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloopvan de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. Rijschool Maas dientde leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets),verder te noemen: het onderzoek

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag vanhet onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste)contant aan Rijschool Maas te worden voldaan.

2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht opinzage in zijn/haar gegevens in het aanvraag- bestand van Rijschool Maas waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag vanhet onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet tewijten is aan Rijschool Maas, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kostenvoor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag vanhet onderzoek aan Rijschool Maas is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoekvoor rekening van Rijschool Maas.

5. Rijschool Maas is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van hettheorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling eenschriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid

1. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijdgeen doorgang laat vinden, dan kan Rijschool Maas de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voorhet opnieuw vastgesteld onderzoek.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig vanhetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c . het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of dedeskundige van het BNOR wordt afgekeurd en
geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig typebeschikbaar is; zal Rijschool Maas ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd,indien de leerling dit wenst. Rijschool Maas staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdangeschiedt zonder kosten voor de leerling.

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert Rijschool Maas bovendien dat de leerling, indien hij/zijopnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuweaanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vasteperiode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als Rijschool Maas worden opgezegd met inachtnemingvan een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van eenreeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag,onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten.De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde inartikel 2 lid 2.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode(bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomstslechts beëindigen indien er sprake is van dringenderedenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor dereeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door derijschool al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van eenreeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag,onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding vande prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.

3. Rijschool Maas kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode,slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van Rijschool Maas redelijkerwijs niet verwacht kanworden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor Rijschool Maasnog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerlingzich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.

4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan Rijschool Maasbetaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover Rijschool Maas deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBRof het BNOR.

5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief - bij de instructeur die de lessengaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij Rijschool Maas wil volgen, informeert deleerling Rijschool Maas per brief/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor devolgende rijles.

Artikel 7 – Geschillenregeling

1. Geschillenregeling

a. De leerling kanbij geschillen tussen hem/haar en Rijschool Maaste zake van de in de artikelen 1 t/m 6van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij de GeschillencommissieRijopleidingen van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
b. De leerling dient het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen, bij de Geschillencommissieaanhangig te maken.
c. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haargeldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandelingvan een geschil is een vergoeding verschuldigd.
d. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie is leerling een vergoeding verschuldigd.
e. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aan tastbaar zijn, indien meer dan tweemaanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
f. Indien leerling evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Rijopleidingen heeft voorgelegd, hebben partijen nogslechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechtervoor te leggen, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk heeft verklaard.

Artikel 8 – Vrijwaring

1. Rijschool Maas vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeftgepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmedetijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van deleerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheidkunnen beïnvloeden.

2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegdmotorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is,vrijwaart de leerling Rijschool Maas volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden,alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Rijschool Maasverwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Maas: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerlingnakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.